ZASADY DZIAŁANIA ASTW

1. ASTW jest organizacją społeczną, prowadzoną przez Towarzystwo Edukacji Otwartej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36-38. Powołana została przez ówczesne władze TEO, w marcu 2005 r.
2. Zajęcia prowadzone w ramach ASTW odbywają się na terenie siedziby ASTW, we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 36 oraz poza budynkiem jeżeli są to zajęcia plenerowe, wyjazdowe i odbywające się w innych obiektach np. muzeach.
3. Finansowanie ASTW odbywa się na zasadzie składek członkowskich wnoszonych przez słuchaczy i aktywnych absolwentów oraz dotacji z Urzędu Miasta Wrocławia i ew. innych np. ministerialnych lub unijnych.
4. Słuchacze ASTW korzystają na zasadzie użyczenia z sal wykładowych oraz pracowni należących do szkół ALA oraz ABRYS mieszczących się w budynku przy ul. Robotniczej 36 we Wrocławiu. Decyzją Zarządu Towarzystwa Edukacji Otwartej ASTW nie partycypuje w kosztach utrzymania i administrowania budynkiem przy ul. Robotniczej 36, z którego zasobów korzysta. z uwagi na niski poziom finansowania wynikający ze społecznego charakteru placówki. W związku z tym słuchacze w miarę możliwości (na zasadzie dobrowolności) aktywnie uczestniczą i pomagają w organizacji imprez organizowanych przez inne placówki naszej społeczności (ALA, ABRYS, TEO) oraz zapraszają w miarę możliwości młodzież do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach ASTW. To działa również w drugą stronę.
5. Koszty prowadzenia ASTW to prowadzone zajęcia i warsztaty, koszty koordynacji oraz koszty związane z obsługą administracyjną (ASTW).
6. Dobrą zasadą, której staramy się przestrzegać jest wzajemny szacunek jaki okazują sobie członkowie wszystkich społeczności szkolnych na terenie naszej placówki.
7. Wszelkie sprawy administracyjne, porządkowe, dotyczące zajęć i innych spraw członkowie i słuchacze ASTW załatwiają w sekretariacie szkół ALA/ABRYS, który również jest sekretariatem ASTW.
8. ASTW nie zapewnia materiałów na potrzebnych na zajęcia chyba, że w wyjątkowych przypadkach jest inaczej.
9. Składki członkowskie według ustalonej aktualnej stawki słuchacz zobowiązuje się wpłacać na konto ASTW (należące do TEO) do 10 dnia każdego miesiąca chyba, że indywidualnie ustalony zostaje inny termin.
10. W przypadku planowanej dłuższej przerwy w uczestnictwie w zajęciach ( miesiąc i więcej ) wymagane jest złożenie wcześniej pisemnego oświadczenia o planowanej przerwie w sekretariacie. W takim przypadku nie będzie pobierana składka miesięczna na ten czas.
11. Nauka w ASTW trwa III lata z podziałem rok I, II i III a rozkład zajęć i warsztatów dostosowany jest do roku akademickiego. Po ukończeniu III roku i obronie pracy dyplomowej słuchacz staje się Absolwentem i zarazem Członkiem ASTW. Jako absolwent ma prawo dalej uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia i warsztaty przy czym opłata członkowska jest niższa i wynosi 80% stawki regularnej.
12. Przy ASTW w roku 2014 powołany został Klub Absolwenta ASTW.
13. Organami władzy ASTW są: Dyrektor ASTW podlegający Zarządowi TEO, Rada Programowa ASTW.